http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Rok 2005
Rok 2004
UCHWAŁA NR XVIII/164/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości
UCHWAŁA NR XIII/122/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości
UCHWAŁA NR XVI/147/2004 w spr. wynajmu nieruchomości
UCHWAŁA NR XIII/120/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości
UCHWAŁA NR XVI/141/2004 w sprawie zmiany nieruchomości
UCHWAŁA NR XIX/170/2004 w spr. przyst. do zmiany m.p.z.p
UCHWAŁA NR XIX/172/2004 w spr. nabycia nieruchomości
UCHWAŁA NR XVIII/162/2004 w spr. uchw. programu ochrony środowiska
UCHWAŁA NR XIX/171/2004 w spr. przyst.do zmiany m.p.z.p
UCHWAŁA NR XIX/174/2004 w spr. uchylenia uchwały
UCHWAŁA NR XVI/143/2004 zmieniająca uchw. w spr. sprzedaży nieruch.
UCHWAŁA NR XVI/142/2004 zmieniająca uchwałe w spr. sprzedaży nieruch.
UCHWAŁA NR XV/128/2004 w spr. przyst. do wsp. przeds. inwest.
UCHWAŁA NR XVIII/156/2004 w sprawie okresl. wysok. stawek pod. od śr.
UCHWAŁA NR XIII/111/2004 zmianiająca uchwałę budżetową
UCHWAŁA NR XIII/113/2004 w spr. zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA NR XIII/114/2004 w spr. zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA NR XIV/124/2004 w spr. zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA NR XV/127/2004 w spr. zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA NR XVI/138/2004 w sprawie zmian w budżecie
UCHWAŁA NR XVI/136/2004 w spr. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚ i SW
UCHWAŁA NR XVI/137/2004 w spr. zaciągnięcia kredytu krótkoter.
UCHWAŁA NR XVI/139/2004 w spr. przyst. do spółki Sądeckie Wodociągi
UCHWAŁA NR XVII/150/2004 w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego
UCHWAŁA NR XVII/151/2004 w spr. zmian w uchw. budżetowej
UCHWAŁA NR XVII/148/2004 w spr. zaciągnięcia zobow. finansowego
UCHWAŁA NR XVII/149/2004 w spr. zaciągnięcia zobow. finansowego
UCHWAŁA NR XVII/152/2004 w spr. zmian z budżecie gminy
UCHWAŁA NR XIX/166/2004 w spr. zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA NR XII/106/2004 w spr. zatw. planu pracy Komisji RG
UCHWAŁA NR XIII/107/2004 w spr. przyj. spraw. z realizacji budżetu
UCHWAŁA NR XIII/108/2004 w spr. zatw. rocznego spr.fin. GBP
UCHWAŁA NR XIII/109/2004 w spr. zatw. roczn. spr. fin. GOK
UCHWAŁA NR XIII/110/2004 w spr. udzielenia absolutorium wójtowi
UCHWAŁA NR XIII/118/2004 w spr. uchylenia uchwały XV/101/2000
UCHWAŁA NR XIX/175/2004 w spr. przeprowadzenia konsulatacji
UCHWAŁA NR XVIII/153/2004 w spr. określ.. wysok. staw. pod. od nier.
UCHWAŁA NR XIX/169/2004 w spr. współpracy z org. pozarzadowymi
UCHWAŁA NR XVIII/155/2004 w sprawie okreslenia stawek podatku
UCHWAŁA NR XIX/168/2004 w spr. uchwalenia GPiRPA
UCHWAŁA NR XVII/154/2004 w spr. wprow. zwolnień od podatku od nieruch.
UCHWAŁA NR XIX/165/2004 zmien. uchwałę w spr. zwolnień od nieruch.
UCHWAŁA NR XII/104/2004 w spr. uchw. budżetu na rok 2004
UCHWAŁA NR XVIII/161/2004 w spr. ustalenia nagród dla nauczycieli
UCHWAŁA NR XV/133/2004 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej
UCHWAŁA NR XIII/115/2004 w sprawie uchw. statutu ZOSz
UCHWAŁA NR XIII/116/2004 w spr. nadania statutu GBP
UCHWAŁA NR XVI/135/2004 w spr.rocz. skonsol. spr. finansowego
UCHWAŁA NR XIV/125/2004 w spr. zaciągnięcia zobowiazania fin.
UCHWAŁA NR XVI/134/2004 w spr. określ. zasad nabycia akcji SARR
UCHWAŁA NR XIX/167/2004 uchwała budżetowa na rok 2005
UCHWAŁA NR XIV/126/2004 zmieniaj. uchw. w spr. dzierż. nieruchom.
UCHWAŁA NR XVI/146/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości
UCHWAŁA NR XVIII/157/2004 w spr. nabycia nieruch. na wł. Gminy
UCHWAŁA NR XIX/173/2004 w spr. wydzierżawienia nieruchomości
UCHWAŁA NR Xll/105/2004 w spr. progr. współpr. GKW z org. pozarząd.
UCHWAŁA NR XIII/112/2004 w spr. zaciągnięcia zob. fin. na r. 2005
UCHWAŁA NR XIII/119/2004 w spr. nabycia drogi na własność Gminy
UCHWAŁA NR XIII/121/2004 w spr. sprzedaży nieruchomości
UCHWAŁA NR XIII/123/2004 w spr. sprzedaży nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/130/2004 w spr. przyst. do zm. miejsc. pl. zagosp. przes
UCHWAŁA NR XVI/144/2004 wspr. uchylenia uchwały
UCHWAŁA NR XVI/140/2004 w spr. przyst. do zm. miejsc. pl. zag. przest.
UCHWAŁA NR XVI/145/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości
UCHWAŁA NR XVIII/158/2004 w spr. przyst. do zm. miej. pl. zagos. przes
UCHWAŁA NR XV/131/2004 w spr. nabycia drogi na własność Gminy
Rok 2006
Kadencja 2006- 2010
Kadencja2010-2014
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego


 
Rok 2004 
Uchwały Rady Gminy
 

UCHWAŁA NR XII/104/2004 w spr. uchw. budżetu na rok 2004

UCHWAŁA NR Xll/105/2004 w spr. progr. współpr. GKW z org. pozarząd.

UCHWAŁA NR XII/106/2004 w spr. zatw. planu pracy Komisji RG

UCHWAŁA NR XIII/107/2004 w spr. przyj. spraw. z realizacji budżetu

UCHWAŁA NR XIII/108/2004 w spr. zatw. rocznego spr.fin. GBP

UCHWAŁA NR XIII/109/2004 w spr. zatw. roczn. spr. fin. GOK

UCHWAŁA NR XIII/110/2004 w spr. udzielenia absolutorium wójtowi

UCHWAŁA NR XIII/111/2004 zmianiająca uchwałę budżetową

UCHWAŁA NR XIII/112/2004 w spr. zaciągnięcia zob. fin. na r. 2005

UCHWAŁA NR XIII/113/2004 w spr. zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR XIII/114/2004 w spr. zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR XIII/115/2004 w sprawie uchw. statutu ZOSz

UCHWAŁA NR XIII/116/2004 w spr. nadania statutu GBP

UCHWAŁA NR XIII/118/2004 w spr. uchylenia uchwały XV/101/2000

UCHWAŁA NR XIII/119/2004 w spr. nabycia drogi na własność Gminy

UCHWAŁA NR XIII/120/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/121/2004 w spr. sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/122/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR XIII/123/2004 w spr. sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/124/2004 w spr. zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR XIV/125/2004 w spr. zaciągnięcia zobowiazania fin.

UCHWAŁA NR XIV/126/2004 zmieniaj. uchw. w spr. dzierż. nieruchom.

UCHWAŁA NR XV/127/2004 w spr. zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR XV/128/2004 w spr. przyst. do wsp. przeds. inwest.

UCHWAŁA NR XV/130/2004 w spr. przyst. do zm. miejsc. pl. zagosp. przes

UCHWAŁA NR XV/131/2004 w spr. nabycia drogi na własność Gminy

UCHWAŁA NR XV/133/2004 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

UCHWAŁA NR XVI/134/2004 w spr. określ. zasad nabycia akcji SARR

UCHWAŁA NR XVI/135/2004 w spr.rocz. skonsol. spr. finansowego

UCHWAŁA NR XVI/136/2004 w spr. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚ i SW

UCHWAŁA NR XVI/137/2004 w spr. zaciągnięcia kredytu krótkoter.

UCHWAŁA NR XVI/138/2004 w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR XVI/139/2004 w spr. przyst. do spółki Sądeckie Wodociągi

UCHWAŁA NR XVI/140/2004 w spr. przyst. do zm. miejsc. pl. zag. przest.

UCHWAŁA NR XVI/141/2004 w sprawie zmiany nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/142/2004 zmieniająca uchwałe w spr. sprzedaży nieruch.

UCHWAŁA NR XVI/143/2004 zmieniająca uchw. w spr. sprzedaży nieruch.

UCHWAŁA NR XVI/144/2004 wspr. uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XVI/145/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/146/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/147/2004 w spr. wynajmu nieruchomości

UCHWAŁA NR XVII/148/2004 w spr. zaciągnięcia zobow. finansowego

UCHWAŁA NR XVII/149/2004 w spr. zaciągnięcia zobow. finansowego

UCHWAŁA NR XVII/150/2004 w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XVII/151/2004 w spr. zmian w uchw. budżetowej

UCHWAŁA NR XVII/152/2004 w spr. zmian z budżecie gminy

UCHWAŁA NR XVII/154/2004 w spr. wprow. zwolnień od podatku od nieruch.

UCHWAŁA NR XVIII/153/2004 w spr. określ.. wysok. staw. pod. od nier.

UCHWAŁA NR XVIII/155/2004 w sprawie okreslenia stawek podatku

UCHWAŁA NR XVIII/156/2004 w sprawie okresl. wysok. stawek pod. od śr.

UCHWAŁA NR XVIII/157/2004 w spr. nabycia nieruch. na wł. Gminy

UCHWAŁA NR XVIII/158/2004 w spr. przyst. do zm. miej. pl. zagos. przes

UCHWAŁA NR XVIII/161/2004 w spr. ustalenia nagród dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XVIII/162/2004 w spr. uchw. programu ochrony środowiska

UCHWAŁA NR XVIII/164/2004 w spr. dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/165/2004 zmien. uchwałę w spr. zwolnień od nieruch.

UCHWAŁA NR XIX/166/2004 w spr. zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA NR XIX/167/2004 uchwała budżetowa na rok 2005

UCHWAŁA NR XIX/168/2004 w spr. uchwalenia GPiRPA

UCHWAŁA NR XIX/169/2004 w spr. współpracy z org. pozarzadowymi

UCHWAŁA NR XIX/170/2004 w spr. przyst. do zmiany m.p.z.p

UCHWAŁA NR XIX/171/2004 w spr. przyst.do zmiany m.p.z.p

UCHWAŁA NR XIX/172/2004 w spr. nabycia nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/173/2004 w spr. wydzierżawienia nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/174/2004 w spr. uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XIX/175/2004 w spr. przeprowadzenia konsulatacji

 
 


Interaktywna Polska