http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Rok 2005
Uchwała Nr XX/176/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XX/177/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Uchwała Nr XX/178/2005 w sprawie zasad przyznawania św. dozywiania
Uchwała Nr XX/180/2005 w spr. nabycia nieruchomości na wł. gminy
Uchwała Nr XX/182/2005 w spr. wyst. do Ministra AiSW - miejsc. KM
Uchwała Nr XX/183/2005 w sprawie zatw. planów pracy Komisji RG
Uchwała Nr XX/184/2005 w spr. przyst. do Spółk Sadeckie Wodociągi
Uchwała Nr XX/181/2005 w sprawie uchylenia uchwały
Uchwała Nr XX/179/2005 w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy KW
Uchwała Nr XXIII/202/05 w spr. zmiany miejsc. planu zagosp. przestrzen
Uchwała Nr XXIII/203/05 w spr. zmiany miejsc. planu zagosp. przestrze.
Uchwała Nr XXIII/204/05 w spr. dzierżawy nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/206/05 w spr. nabycia nieruchomości
Uchwała Nr XXIV/211/2005 w spr. przeprowadzenia konsultacji
Uchwała Nr XXIV/208/2005 w spr. opini Woj. Małopol. (aglomer. NS)
Uchwała Nr XXIV/209/2005 w spr. nawiąz. współpr. z G. Ustronie Morskie
Uchwała Nr XXIV/210/2005 w spr. naw. partn. stos. GKW i GK na Słowacji
Uchwała Nr XXIV/212/2005 w spr. przystą. do zm. miejsc. pl. zag. przes
Uchwała Nr XXIV/207/2005 w spr. zaciągnięcia zob. fin. na r. 2006
Uchwała Nr XXI/192/05 w spr. przyj. Regul. udziel. pom. mater.
Uchwała Nr XXI/185/2005 w spr. przyjęcia sprawozd. z realiz. BG
Uchwała Nr XXI/186/2005 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi GKW
Uchwała Nr XXI/190/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005
Uchwała Nr XXI/191/05 w spr. trybu i warunków zwolnienia od pod. rol.
Uchwała Nr XXI/193/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XXI/194/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XXI/195/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XXI/196/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr XXI/197/2005 w spr. przyst. do zm. miejsc. pl. zag. przest.
Uchwała Nr XXI/198/2005 w spr. ustalenia wynagr. dla Wójta GKW
Uchwała Nr XXI/187/2005 w spr. zatwierdz. roczn. spr. fin. GOK w KW
Uchwała Nr XXI/188/2005 w spr. zatw. rocz. spraw. fin. GBP w KW
Uchwała Nr XXI/189/2005 w spr. zatw. rocz. skons. spraw. fin. GKW 2004
Uchwała Nr XXIII/205/05 w spr. zasad zwrotu wyd. na pomoc rzecz.
Uchwała Nr XXIII/200/2005 w spr. zaciągn. pożyczki z NFOŚiGW
Uchwała Nr XXIII/201/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005 oraz Uchw. BG
Uchwała Nr XXV/213/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005
Uchwała Nr XXV/214/2005 w spr. określ. wysok. stawek pod. od nieruch.
Uchwała Nr XXV/215/2005 w spr. wysok. staw. pod. od śr. transp.
Uchwała Nr XXV/217/2005 w spr. opł. za odprowadz. ścieków do ZB.U.K.
Uchwała Nr XXV/218/2005 w spr. opłaty administracyjnej
Uchwała Nr XXV/219/2005 w spr. ustan. herbu, flagi, banneru i pieczęci
Uchwała Nr XXV/216/2005 w spr. zmiany uchw. w spr. zmian. nieruchom.
Uchwała Nr XXVI/220/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005
Uchwała Nr XXVI/227/2005 w spr. ustal. Regul. Wynagr. Nauczyc. na 2006
Uchwała Nr XXVI/229/2005 w spr. ust. liczby pkt. sprzed. napoj. alkoh.
Uchwała Nr XXVI/233/2005 w spr. zm. opł za odprowadz. ścieków
Uchwała Nr XXVI/230/2005 w spr. przyst. do zm. miej. planu zag. przest
Uchwała Nr XXVI/232/2005 w spr. nabycia nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/231/2005 w spr. przyst. do zm. miej. planu zag. przest
Uchwała Nr XXVI/234/2005 zm.ust. składów osob.Komisji RG
Uchwała Nr XXVI/221/2005 - Uchwała budżetowa GKW na 2006 rok
Uchwała Nr XXII/199/2005
Uchwała Nr XXVI/228/2005
Uchwała Nr XXVI/222/2005
Uchwała Nr XXVI/223/2005
Uchwała Nr XXVI/224/2005
Uchwała Nr XXVI/226/2005 w spr. przyj. Planu Rozwoju Lokalnego
Uchwała Nr XXVI/225/2005 w spr. przyj. Planu potrzeb w zak. prac społ.
Rok 2004
Rok 2006
Kadencja 2006- 2010
Kadencja2010-2014
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego


 
Rok 2005 
Uchwały Rady Gminy
 

Uchwała Nr XX/176/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XX/177/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XX/178/2005 w sprawie zasad przyznawania św. dozywiania

Uchwała Nr XX/179/2005 w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. Gminy KW

Uchwała Nr XX/180/2005 w spr. nabycia nieruchomości na wł. gminy

Uchwała Nr XX/181/2005 w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XX/182/2005 w spr. wyst. do Ministra AiSW - miejsc. KM

Uchwała Nr XX/183/2005 w sprawie zatw. planów pracy Komisji RG

Uchwała Nr XX/184/2005 w spr. przyst. do Spółk Sadeckie Wodociągi

Uchwała Nr XXI/185/2005 w spr. przyjęcia sprawozd. z realiz. BG

Uchwała Nr XXI/186/2005 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi GKW

Uchwała Nr XXI/187/2005 w spr. zatwierdz. roczn. spr. fin. GOK w KW

Uchwała Nr XXI/188/2005 w spr. zatw. rocz. spraw. fin. GBP w KW

Uchwała Nr XXI/189/2005 w spr. zatw. rocz. skons. spraw. fin. GKW 2004

Uchwała Nr XXI/190/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005

Uchwała Nr XXI/191/05 w spr. trybu i warunków zwolnienia od pod. rol.

Uchwała Nr XXI/192/05 w spr. przyj. Regul. udziel. pom. mater.

Uchwała Nr XXI/193/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXI/194/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXI/195/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXI/196/2005 w spr. sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr XXI/197/2005 w spr. przyst. do zm. miejsc. pl. zag. przest.

Uchwała Nr XXI/198/2005 w spr. ustalenia wynagr. dla Wójta GKW

Uchwała Nr XXII/199/2005 - w spr. nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej

Uchwała Nr XXIII/200/2005 w spr. zaciągn. pożyczki z NFOŚiGW

Uchwała Nr XXIII/201/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005 oraz Uchw. BG

Uchwała Nr XXIII/202/05 w spr. zmiany miejsc. planu zagosp. przestrzen

Uchwała Nr XXIII/203/05 w spr. zmiany miejsc. planu zagosp. przestrze.

Uchwała Nr XXIII/204/05 w spr. dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/205/05 w spr. zasad zwrotu wyd. na pomoc rzecz.

Uchwała Nr XXIII/206/05 w spr. nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/207/2005 w spr. zaciągnięcia zob. fin. na r. 2006

Uchwała Nr XXIV/208/2005 w spr. opini Woj. Małopol. (aglomer. NS)

Uchwała Nr XXIV/209/2005 w spr. nawiąz. współpr. z G. Ustronie Morskie

Uchwała Nr XXIV/210/2005 w spr. naw. partn. stos. GKW i GK na Słowacji

Uchwała Nr XXIV/211/2005 w spr. przeprowadzenia konsultacji

Uchwała Nr XXIV/212/2005 w spr. przystą. do zm. miejsc. pl. zag. przes

Uchwała Nr XXV/213/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005

Uchwała Nr XXV/214/2005 w spr. określ. wysok. stawek pod. od nieruch.

Uchwała Nr XXV/215/2005 w spr. wysok. staw. pod. od śr. transp.

Uchwała Nr XXV/216/2005 w spr. zmiany uchw. w spr. zmian. nieruchom.

Uchwała Nr XXV/217/2005 w spr. opł. za odprowadz. ścieków do ZB.U.K.

Uchwała Nr XXV/218/2005 w spr. opłaty administracyjnej

Uchwała Nr XXV/219/2005 w spr. ustan. herbu, flagi, banneru i pieczęci

Uchwała Nr XXVI/220/2005 w spr. zmian w BG na rok 2005

Uchwała Nr XXVI/221/2005 - Uchwała budżetowa GKW na 2006 rok

Uchwała Nr XXVI/222/2005 - w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006

Uchwała Nr XXVI/223/2005 - w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probllemów Alkoholowych na rok 2006

Uchwała Nr XXVI/224/2005 - w sprawie programu współpracy Gminy Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

Uchwała Nr XXVI/225/2005 w spr. przyj. Planu potrzeb w zak. prac społ.

Uchwała Nr XXVI/226/2005 w spr. przyj. Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXVI/227/2005 w spr. ustal. Regul. Wynagr. Nauczyc. na 2006

Uchwała Nr XXVI/228/2005 - w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiegow spr. Połódniowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr XXVI/229/2005 w spr. ust. liczby pkt. sprzed. napoj. alkoh.

Uchwała Nr XXVI/230/2005 w spr. przyst. do zm. miej. planu zag. przest

Uchwała Nr XXVI/231/2005 w spr. przyst. do zm. miej. planu zag. przest

Uchwała Nr XXVI/232/2005 w spr. nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/233/2005 w spr. zm. opł za odprowadz. ścieków

Uchwała Nr XXVI/234/2005 zm.ust. składów osob.Komisji RG

 
 


Interaktywna Polska