http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2006
UCHWAŁA NR XXVII/240/06
UCHWAŁA NR XXVII/241/06
UCHWAŁA NR XXVII/242/06
UCHWAŁA NR XXVII/245/06
U C H W A Ł A Nr XXVII/243/2006
UCHWAŁA Nr XXVII(238)2006
U C H W A Ł A Nr XXVII(236)2006
U C H W A Ł A Nr XXVII(235)2006
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/235/2006
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/237/2006
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/238/2006
UCHWAŁA Nr XXVII/239/06
Uchwała Nr XXVIII/249/2006
Uchwała Nr XXVIII/247/2006
UCHWAŁA NR XXVIII/248/2006
Uchwała Nr XXVIII/246/2006
UCHWAŁA NR XXIX/250/2006
UCHWAŁA NR XXIX/252/2006
U C H W A Ł A Nr XXIX/251/2006
UCHWAŁA NR XXX/259/2006
Uchwała Nr XXX/255/2006
UCHWAŁA Nr XXX(256)2006
Uchwała Nr XXX/253/2006
Uchwała Nr XXX/254/2006
UCHWAŁA Nr XXX/257/2006
UCHWAŁA Nr XXX/258/2006
Uchwała Nr XXX/260/2006
Uchwała Nr XXXI/261/2006
Uchwała XXXI/262/2006
Uchwała Nr XXXI/263/2006
Uchwała Nr XXXI/264/2006r.
Uchwała Nr XXXI/265/2006
Uchwała Nr XXXI/266/2006
Uchwała Nr XXXI/267/2006
Uchwała Nr XXXI/268/2006
Uchwała Nr XXXIII/270/2006
Uchwała Nr XXXIII/269/2006
U C H W A Ł A XXVII(237)2006
U C H W A Ł A Nr XXVII/244/2006
Kadencja 2006- 2010
Kadencja2010-2014
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego


 
Rok 2006 
Uchwały Rady Gminy
 

U C H W A Ł A Nr XXVII(235)2006 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy KAMIONKA WIELKA za rok 2005.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/235/2006 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kamionka Wielka za rok 2005

U C H W A Ł A Nr XXVII(236)2006 - w sprawie udzielenia absolutorium WÓJTOWI GMINY KAMIONKA WIELKA za rok 2005.

U C H W A Ł A XXVII(237)2006 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w KAMIONCE WIELKIEJ za rok 2005.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/237/2006

UCHWAŁA Nr XXVII(238)2006 - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w KAMIONCE WIELKIEJ za rok 2005.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/238/2006

UCHWAŁA Nr XXVII/239/06 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Mszalnica i Mystków

UCHWAŁA NR XXVII/240/06 - w sprawie: nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/241/06 - w sprawie: nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/242/06 - w sprawie: zrzeczenia się władania nieruchomością.

U C H W A Ł A Nr XXVII/243/2006 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 2006.

U C H W A Ł A Nr XXVII/244/2006 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

UCHWAŁA NR XXVII/245/06 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamionka Wielka.

Uchwała Nr XXVIII/246/2006 - w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka"

Uchwała Nr XXVIII/247/2006 - W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 .

UCHWAŁA NR XXVIII/248/2006 - W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2007 .

Uchwała Nr XXVIII/249/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

UCHWAŁA NR XXIX/250/2006 - UCHWAŁA NR XXIX/250/2006 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 31 maja 2006 roku

U C H W A Ł A Nr XXIX/251/2006 - w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Wsi Kamionka Wielka na lata 2006 - 2013.

UCHWAŁA NR XXIX/252/2006 - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/253/2006 - W sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na remonty dróg gminnych Gminy Kamionka Wielka .

Uchwała Nr XXX/254/2006 - W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2006

Uchwała Nr XXX/255/2006 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz

UCHWAŁA Nr XXX(256)2006 - w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA Nr XXX/257/2006 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Bogusza, Królowa Górna, Mszalnica i Mystków .

UCHWAŁA Nr XXX/258/2006 - w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA NR XXX/259/2006 - w sprawie : darowizny nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/260/2006 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia okręgu wyborczego do wyboru rady powiatu.

Uchwała Nr XXXI/261/2006 - w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka".

Uchwała XXXI/262/2006 - U C H W A Ł A Nr XXXII/262/2006 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXXI/263/2006 - U C H W A Ł A Nr XXXII/263/2006 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXXI/264/2006r. - UCHWAŁA NR XXXII/264/2006 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI/265/2006 - UCHWAŁA Nr XXXII/265/2006 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

Uchwała Nr XXXI/266/2006 - UCHWAŁA Nr XXXII/266/2006 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wie

Uchwała Nr XXXI/267/2006 - Uchwała nr XXXII/267/2006 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2006 w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXXI/268/2006 - Uchwała Nr XXXII/268/2006 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamion

Uchwała Nr XXXIII/269/2006 - UCHWAŁA Nr XXXIII / 269 / 2006Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 10 października 2006r. w sprawie: udzielania przez Gminę Kamionka Wielka pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc

Uchwała Nr XXXIII/270/2006 - UCHWAŁA Nr XXXIII / 270 / 2006 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 10 października 2006 w sprawie: określenia wzorów formularzy stosowanych przy wymiarze podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
 


Interaktywna Polska